การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

: : แผนที่จังหวัดอุดรธานี (Click เลือกสถานที่สนใจ ): :: : โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี (Click โรงแรมที่สนใจ ): :


: : ร้านอาหารในจังหวัดอุดรธานี (Click ร้านอาหารที่สนใจ ): :


: : สถานที่จัดประชุมวิชาการ : : ( วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2561 )
ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2