การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

: : การส่งบทความ : :

: : การส่งบทความ ::
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมดเขตการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

- ขอบเขตบทความ


- รูปแบบการจัดหน้าบทความ (pdf)