การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

: : เนื้อหาบทความในประเด็น : :

กลุ่มที่ 1: สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
 • การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 • การพัฒนาชุมชน/สังคม
 • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 • ประชากรศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • สาธารณสุขชุมชน
 • สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
 • สตรีศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
กลุ่มที่ 2: ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • นาฏศิลป์และการแสดง
 • ศิลปกรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษา
 • ปรัชญาและศาสนา
 • โบราณคดี
 • การจัดการวัฒนธรรม-การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 • ดนตรีศึกษา
 • ชาติพันธุ์ศึกษา
 • จิตวิทยา
 • ศิลปะเพื่อการศึกษา
 • ศิลปะเชิงสร้างสรรค์
 • สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมเชิงสร้างสรรค์/สถาปัตยกรรมกับการเมือง/ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
กลุ่มที่ 3: ภาษาและวรรณกรรม
 • คติชนวิทยา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • วรรณกรรมวิจารณ์
กลุ่มที่ 4: สาขาที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์