การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

: : ประกาศผลการพิจารณาบทความประชุมวิชาการ : : (ประกาศผลวันที่ 1 ส.ค. 61)

: : บทความประชุมวิชาการระดับชาติ ::
ที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
ผลพิจารณา
1 ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากอลงกต สิงห์โต / อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล / นริศา เรืองศรี
ผ่าน
2 กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะพระทานนุวัตร หัสดร
ผ่าน
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 พระทานนุวัตร หัสดร/ บุญช่วย กิตติวิชญกุล
ผ่าน
4 อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวนางสาวยศวดี นิรารมย์
ผ่าน
5 กระบวนการผลิตซ้ำเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูนกิตติกรณ์ บำรุงบุญ
ผ่าน
6 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลาพล เหลืองรังษี
ผ่าน
7 ภาษาไทยกับการครอบงำของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ผ่าน
8 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุพิการร่วมประภัสสร ปรีเอี่ยม
ผ่าน
9 เพศวิถีกับการค้ามนุษย์ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ผ่าน
10 สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟ ที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีณัฐวดี ไพบูลย์/ ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย/ สาลินี ศรีวงษ์ชัย
ผ่าน
11 การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540-2556พุทธสุดา หนุดหละ
ผ่าน
12 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคามยุภาพร ยุภาส
ผ่าน
13 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ยุวเรศ หลุดพา
ผ่าน
14 ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาระหว่างศรีลังกากับไทยในพุทธศตวรรษที่ 18พระมหาพจน์ สุวโจ/ ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
ผ่าน
15 แนวคิดเชิงอภิปรัชญาในมังคลัตถทีปนีพระครูศรีปัญญาวิกรม/ พระมหาถนอม อานนฺโท
ผ่าน
16 การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทำระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ
ผ่าน
17 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ/ ไทยโรจน์  พวงมณี
ผ่าน
18 เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคมเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21ทศพร แก้วขวัญไกร
ผ่าน
19 การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาวศุภกฤต ปิติพัฒน์ / สุพจน์ สกุลแก้ว
ผ่าน
20 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์อิราวัฒน์ ชมระกา / กิ่งดาว จินดาเทวิน / ภาศิริ เขตปิยรัตน์
ผ่าน
21 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยใช้การบูรณาการวรรณกรรม และสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลยนายสุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
ผ่าน
22 “ความรักของชนชั้นกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ. 2482-2515บุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ
ผ่าน
23 กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ภูกิจ  ยลชญาวงศ์
ผ่าน
24 การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ ราชมี/ จักรพันธ์ ผาพรม
ผ่าน
25 การประเมินความต้องการจำเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน หมู่บ้านดงไม้แดง ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสมสมัย ไวถนอมสัตว์/ ประทีป มากมิตร
ผ่าน
26 ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสำนักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ติดเรื้อรังอวิรุทธ์ สิงห์กุล/ นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี/ ไฟศอล มาหะมะ/ กัสมัน ยะมาแล
ผ่าน
27 การทำงานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทยรักชนก คชานุบาล / สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล
ผ่าน
28 การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2557สุเนตร ม้าทอง
ผ่าน
29 พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคามชลิดา แย้มศรีสุข
ผ่าน
30 การเปลี่ยนศาสนาที่ปรากฏในจารึกเขมรโบราณทรงธรรม ปานสกุณ
ผ่าน
31 นาฏมวยไทย การประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทยผสมกับศิลปะการแสดงร่วมสมัย ตรีธวัฒน์  มีสมศักดิ์
ผ่าน
32 เยาวชนลุ่มน้ำโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่นกัลยา ยศคำลือ
ผ่าน
33 การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์  บุญเรือง
ผ่าน
34 บุญประเพณีญ้อชายแดน : มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน สองฝั่งโขง ไทย-ลาวอภิรดี แข้โส/ อธิราชย์ นันขันตี/ สุวิมล คำน้อย
ผ่าน
35 การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นธันยมัย รังสิกรรพุม/ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / พิสิษฐิกุล แก้วงาม
ผ่าน
36 การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษาบทม.593 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจิรวัฒน์ ทิพยรส
ผ่าน
37 อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียนพิสิษฐิกุล แก้วงาม/ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา/ อภินันท์ ทะสุนทร
ผ่าน
38 ‘ไทบ้านเดอะซีรีส์’: “ผู้บ่าวไทบ้าน” และทางเลือกความเป็นชายในอีสานสุเมธ รักษ์จันทร์
ผ่าน
39 วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ที่มีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่าธรรมเนียบ แก้วหอมคำ
ผ่าน
40 สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัคณัฐ วีรขจร
ผ่าน
41 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่ภาคใต้กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ/ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ / เสาวลักษณ์ คงสนิท
ผ่าน
42 การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวมวศิน ปัญญาวุธตระกูล
ผ่าน
43 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยณศิริ ศิริพิมา / ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ / ไทยโรจน์ พวงมณี
ผ่าน
44 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร
ผ่าน
45 บทกลอนขับลำกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยเกรียงไกร  ผาสุตะ
ผ่าน
46 การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการจำหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว : กระปุกออมสินไม้ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลยอุไรวรรณ  บุษทิพย์/ ไทยโรจน์  พวงมณี
ผ่าน
47 การศึกษาหมอนขวานหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานสู่การออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
ผ่าน
48 อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยศิริกานดา แหยมคง
ผ่าน
49 ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกทุเรียนหลงลับแล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์วิไลวรรณ ศรีหาตา
ผ่าน
50 เฉลวสู่การออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
ผ่าน
51 โมเดลสมการโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของแรงงานสูงอายุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชายแดนใต้ธมยันตี ประยูรพันธ์
ผ่าน
52 ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์นำร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ (ปปท.เขต ๔)เจนรบ พละเดช/ ขวัญชัย อัตโณ
ผ่าน
53 บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตขวัญชัย อัตโณ
ผ่าน
54 “ผู้กระทำการ” ในบริบทเสรีนิยมใหม่ : เกษตรกร กิจกรรมและโลกทัศน์ปวีณา ล้อนันทกุล
ผ่าน
55 การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐานอาสนะอานนท์ พรหมศิริ
ผ่าน
56 อักษร ผู้จาร คนทาน การนำเข้า: พัฒนาการเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดบุญชู ภูศรี
ผ่าน
57 “เมือง” กับ“ชนบท” และการเคลื่อนที่แรงงานในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย: กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พรสมพงศ์ อาษากิจ
ผ่าน
58 ต้นปาง : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทยโรจน์ พวงมณี
ผ่าน
59 ความสำคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้างธีระวัฒน์ แสนคำ
ผ่าน
60 โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมรใน“พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชดำเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” กัณฐาภรณ์ ทองขาว
ผ่าน
61 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ/ กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ/ วิชาญ สายวารี/ และธนนันท์ อัครวีรวัฒน์
ผ่าน
62 ทัศนคติผู้นำชุมชนกับการได้รับวัคซีนของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาวิชาญ ภิบาล/ ไซนับ มะแซสะเตง/ สฤษดิ์ ผาอาจ/ ฟาฏีละห์ มะเระ
ผ่าน
63 การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจริญอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีวิชญ์ จอมวิญญาณ์/ ชฎล นาคใหม่ / อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
ผ่าน
64 การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีไกรวุฒิ ชูวิลัย/อรุณศรี อื้อศรีวงศ์/คชา เชษฐบุตร
ผ่าน
65 การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ พระระพิน พุทธิสาโร
ผ่าน
66 แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเบญจพร โคกแปะ/ พัชรินทร์ ลาภานัน
ผ่าน
67 พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจตุพร ดอนโสม/ พัชรินทร์ ลาภานันท์/ รักชนก ชำนาญมาก
ผ่าน
68 ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่สุภกาญจน์ แสนคำ/ รักชนก ชำนาญมาก/ พัชรินทร์ ลาภานันท์
ผ่าน
69 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ภูกิจ ยลชญาวงศ์
ผ่าน
70 พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุ่มน้ำโขงสู่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำสาขาพงษ์เทพ บุญกล้า
ผ่าน
71 ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของ "แม่ญิง" ประมงพื้นบ้านหลังการสร้างเขื่อนราษีไศลวรรณภา วงษ์พินิจ
ผ่าน
72 ความหลากหลายที่ไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่หนองหารสกลนครชาคริต ชาญชิตปรีชา/ จิตติ กิติเลิศไพศาล/ พสุธา โกมลมาลย์
ผ่าน
73 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปณิชา ตันสูติชล/ ธรินี มณีศรี
ผ่าน
74 โส้รำลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณีภูริภูมิ ชมพูนุช/ พสุธา โกมลมาลย์
ผ่าน
75 อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: ผลต่อภาคอีสานพิภู บุษบก
ผ่าน
76 ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรม: การพัฒนากรอบความคิดมนตรา พงษ์นิล
ผ่าน
77 การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสานฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
ผ่าน
78 ดนตรีสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศุภชัย สุริยุทธ
ผ่าน
79 ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน – มโนราห์ภานุวัฒน์ วรจินต์
ผ่าน
80 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเพาะเห็ด ผ่านระบบออนไลน์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล/ ดวงทิพย์ รับพรดี
ผ่าน
81 พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา : ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว-ไทยสมฤทธิ์ ลือชัย
ผ่าน
82 การสังเคราะห์การเคลื่อนย้ายทุน สินค้า บริการ แรงงาน และแนวโน้มผลกระทบต่อชุมชนในอาณาบริเวณชุมชนชายแดนไทย - ลาวอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
ผ่าน
83 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศก กรุงเทพมหานครเขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ
ผ่าน
84 การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่นชัยณรงค์ ศรีรักษ์/ เขวิกา สุขเอี่ยม/ ปัทถาพร สุขใจ
ผ่าน
85 ความสัมพันธ์ระหว่างคลังคำศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิศรุต ไหลหาโคตร
ผ่าน
86 ประเพณีชนควาย: เกาะสมุยณัฐดนัย พยัฆพันธ์/ พิสิฐ นิลเอก
ผ่าน
87 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านคำลงท้าย “ละเบ๋อ”กันยารัตน์ มะแสงสม
ผ่าน
88 รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจตุพล ดวงจิตร
ผ่าน