การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/สถานะการชำระเงิน

ID
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด/หน่วยงาน
ประเภท
สถานะ
หลักฐานโอนเงิน
(สลิป)
1861 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1871 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1951 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1961 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1971 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1981 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1991 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2001 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2011 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2021 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2031 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2041 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2051 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2061 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2071 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2081 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2091 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2101 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2111 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2121 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2131 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2141 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2151 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2161 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2171 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2181 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2191 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2201 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2211 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2221 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2231 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2241 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2251 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2261 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2271 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2281 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2291 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2301 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2311 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2321 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2331 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2341 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2351 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2361 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2371 ม.ค. 2513

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
163 พ.ค. 2561อาจารย์ ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
173 พ.ค. 2561อาจารย์ชญาตี เงารังษี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
186 พ.ค. 2561นายพล เหลืองรังษี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.หาดใหญ่
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1914 พ.ค. 2561อาจารย์อลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
2016 พ.ค. 2561รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2119 พ.ค. 2561อาจารย์ยศวดี นิรารมย์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2424 พ.ค. 2561รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2728 พ.ค. 2561นายบุญชู ภูศรี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
2828 พ.ค. 2561อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
3029 พ.ค. 2561นายภัคณัฐ วีรขจร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
3129 พ.ค. 2561อาจารย์จตุพร ดอนโสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3229 พ.ค. 2561นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
3329 พ.ค. 2561อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
3530 พ.ค. 2561อาจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
3930 พ.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญฐณา สุขแก้ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
4031 พ.ค. 2561นายวิชาญ ภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
4231 พ.ค. 2561อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
4331 พ.ค. 2561อาจารย์ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
4431 พ.ค. 2561นายภานุวัฒน์ วรจินต์ นิสิตปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
451 มิ.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
494 มิ.ย. 2561รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
516 มิ.ย. 2561อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
526 มิ.ย. 2561นายสมโภช เดชเปีย บริษัท ที ที ลาเท๊กซ์ แอนโปรดักส์(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5310 มิ.ย. 2561นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5416 มิ.ย. 2561นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5517 มิ.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5719 มิ.ย. 2561นางสาวจิตรธีรา รวยสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5820 มิ.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
5922 มิ.ย. 2561นางปาริฉัตร พรมสอน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
6022 มิ.ย. 2561อาจารย์ ดร.สาลินี ศรีวงษ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
6125 มิ.ย. 2561อาจารย์ ดร.พุทธสุดา หนุดหละ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
631 ก.ค. 2561นางสาวจริยา พิชัยคำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
642 ก.ค. 2561นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นักวิจัยอิสระ
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
653 ก.ค. 2561นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
664 ก.ค. 2561นางอุไรวรรณ บุษทิพย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
674 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
684 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
704 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
714 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
755 ก.ค. 2561นายนิรุตต์ บ่อเกิด นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
765 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
775 ก.ค. 2561นางสาวณศิริ ศิริพริมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
785 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.ภูกิจ ยลชญาวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
795 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
815 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
826 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
836 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
856 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
866 ก.ค. 2561นายสมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
876 ก.ค. 2561อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
886 ก.ค. 2561รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
896 ก.ค. 2561อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
906 ก.ค. 2561รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
916 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.สุเนตร ม้าทอง หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
926 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
937 ก.ค. 2561นางสาวสมสมัย ไวถนอมสัตว์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
959 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมเนียบ แก้วหอมคำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
9611 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ยศคำลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
9712 ก.ค. 2561อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
9812 ก.ค. 2561นางสาวอภิรดี แข้โส มหาวิทยาลัยนครพนม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
9912 ก.ค. 2561นายสุเมธ รักษ์จันทร์ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
10012 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
10313 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
10413 ก.ค. 2561นายพงษ์เทพ บุญกล้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
10513 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
10614 ก.ค. 2561นางสาวกัณฐาภรณ์ ทองขาว คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
10714 ก.ค. 2561นางสาวดรุณี สุวรรณคัจฉะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
10814 ก.ค. 2561อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
10914 ก.ค. 2561อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
11014 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
11114 ก.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุุตรดิตถ์(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
11217 ก.ค. 2561นางสาวฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
11317 ก.ค. 2561นายอานนท์ พรหมศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
11417 ก.ค. 2561นายณัฐวุฒิ กิ่งตระการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
11524 ก.ค. 2561อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1161 ส.ค. 2561ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1178 ส.ค. 2561นายสุพจน์ สกุลแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
11824 ส.ค. 2561เจนรบ พละเดช คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
11925 ส.ค. 2561นายบุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
12028 ส.ค. 2561อาจารย์ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ คณะวิทยาการจัดการ(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1216 ก.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1227 ก.ย. 2561รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1237 ก.ย. 2561รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1247 ก.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1257 ก.ย. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถวดี ฟักคง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1267 ก.ย. 2561นางสาวฉัตรพร หาระบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1277 ก.ย. 2561นายจตุภูมิ ภูมิบุญชู คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1287 ก.ย. 2561นางวิภา อินทรสุข คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1297 ก.ย. 2561นางสาวนารีจุติ ศรีแสงฉาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1309 ก.ย. 2561นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ โรงเรียนดงสว่างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
13114 ก.ย. 2561อาจารย์จิดาภา คำตื้อ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
13214 ก.ย. 2561นายปกรณ์ ปุกหุต พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม (1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
13315 ก.ย. 2561อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
13418 ก.ย. 2561พระระพิน พุทธิสาโร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
13618 ก.ย. 2561นายจิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
13721 ก.ย. 2561อาจารย์ ดร.วริยา เย็นเปิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
13825 ก.ย. 2561อาจารย์ผาสุก เปานาเรียง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
14026 ก.ย. 2561อาจารย์อภิรดี แข้โส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14128 ก.ย. 2561นางสาวปวีณา ล้อนันทกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14228 ก.ย. 2561นางสาววรรณภา วงษ์พินิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14328 ก.ย. 2561นางสาวจุรีรัตน์ สายสุด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14428 ก.ย. 2561นายเรวุฒิ ทองสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14528 ก.ย. 2561นางสาวกุสุมา อินทร์น้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
14628 ก.ย. 2561นายศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1471 ต.ค. 2561นายคมกริช บุญเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
1483 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ มหาวิทยาลัยนครพนม
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1495 ต.ค. 2561นางสาวเปรมณัช โภชนสมบูรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1507 ต.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
1518 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
เรียบร้อย
1529 ต.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ยศคำลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1539 ต.ค. 2561นางสาวจตุพร ดอนโสม ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1549 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน(AIHD.)(1) เข้าร่วม

เรียบร้อย
1559 ต.ค. 2561นางสาวเบญจพร โคกแปะ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1569 ต.ค. 2561นางสาวสุภกาญจน์ แสนคำ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1579 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1589 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1599 ต.ค. 2561นางสาวนุชนารถ สมควร ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1609 ต.ค. 2561นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1619 ต.ค. 2561นางสาวสิระมนตร์ เวฬุวนารักษ์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1629 ต.ค. 2561นางสาวลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1639 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1649 ต.ค. 2561นายพิษณุวัฒน์ ยาพรม ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1659 ต.ค. 2561นายศิวกร ราชชมภู ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1669 ต.ค. 2561อาจารย์ลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1679 ต.ค. 2561อาจารย์ตรียากานต์ พรมคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
16810 ต.ค. 2561อาจารย์อภิญญา บำรุงจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
16910 ต.ค. 2561อาจารย์ณัฐวุฒิ สุทธิประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17010 ต.ค. 2561อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17110 ต.ค. 2561อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17210 ต.ค. 2561นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) นำเสนอ
(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17310 ต.ค. 2561อาจารย์กิติมา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17410 ต.ค. 2561อาจารย์กิติมา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17510 ต.ค. 2561อาจารย์กันยารัตน์ มะแสงโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17610 ต.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17710 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.วนิธา พานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17810 ต.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกษิณ ชาธิปฮด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
17910 ต.ค. 2561อาจารย์จตุพล ดวงจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
18010 ต.ค. 2561อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
18110 ต.ค. 2561อาจารย์พิสิฐ นิลเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
18211 ต.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
18315 ต.ค. 2561นายพุทธินันทน์ บุญเรือง บุญเรือง หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(1) เข้าร่วม
(2) นำเสนอ
เรียบร้อย
18416 ต.ค. 2561นายพุทธินันทน์ บุญเรือง บุญเรือง หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) นำเสนอ
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
18519 ต.ค. 2561อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(1) เข้าร่วม

(3) เสวนาเส้นทาง
รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1886 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1896 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1906 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1916 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1926 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1936 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1946 พ.ค. 2562นางสาวแพรวพรรณ พิมศร มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี(1) เข้าร่วม

รอชำระเงิน
แนบหลักฐาน

ลงทะเบียน ทั้งหมด จำนวน 195 คน