การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

: : เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ : :

   ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานสำหรับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ มีเป้าหมายในการบริการวิชาการโดยเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยการจัดเวทีในการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและตามเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อการดำเนินโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓ “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” โดยมีหน่วยงานภาคีที่ร่วมมือกันทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน สังกัด การเชื่อมโยง
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://fa.kku.ac.th/th/
2. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://plurality.kku.ac.th/
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
http://human-lru.com/
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://hms.snru.ac.th/
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
http://www.huso.ksu.ac.th/
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
http://human.pcru.ac.th/
7. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
http://pspa.rmu.ac.th/
Download files: | 1. หนังสือเชิญประชุมวิชาการ | 2. โครงการประชุมวิชาการ | 3. กำหนดการประชุมวิชาการ | 4. โปสเตอร์ประชุมวิชาการ |