การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

    กำหนดการนำเสนอบทความ วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น.  

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอบทความทั้งหมด !!!

กรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้แต่งส่งไฟล์นำเสนอผลงาน และแจ้งอีเมลใหม่ในการส่งไฟล์นำเสนอผลงาน ดังนี้
1. เสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. เวลานำเสนอ 15 นาที วิพากษ์และถามตอบ 10 นาที รวมทั้งหมด 25 นาที/1 ผลงาน
3. ส่งไฟล์นำเสนอภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ E-mail: ntbac2018@gmail.com
4. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้เขียนที่จะนำเสนอและผู้ติดตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียน โปรดลงทะเบียนได้ที่ Link ดังนี้
http://ntbac2018.udru.ac.th/regist.php

วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2561  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

  "ข้ามพรมแดนความรู้ สู่การสร้างสหความรู้ในสังคม"

- รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

  "ประวัติศาตร์อีสานในประวัติศาสตร์ชาติ : ความรู้ ความหมาย และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ"

- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

  "ข้ามพรมแดน เพศสภาวะ กับการพัฒนาท้องถิ่น"

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: web counter (เริ่มนับวันที่ 21 เม.ย. 61)