การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

    ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 1 ส.ค. 2561 (Click!!!)  


วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2561  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

  "ข้ามพรมแดนความรู้ สู่การสร้างสหความรู้ในสังคม"

- รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

  "ประวัติศาตร์อีสานในประวัติศาสตร์ชาติ : ความรู้ ความหมาย และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ"

- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

  "ข้ามพรมแดน เพศสภาวะ กับการพัฒนาท้องถิ่น"

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: web counter (เริ่มนับวันที่ 21 เม.ย. 61)